آخرین اخبار

کرسی علمی  ترویجی با موضوع: " نقد ترجمه های معاصر فارسی قرآن کریم" توسط معاونت پژوهشی، دبیرخانه کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی با همکاری معاونت فرهنگی - اجتماعی برگزار می‌شود.

ارائه دهنده: دکتر یحیی معروف، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

مدیر جلسه: دکتر جهانگیر امیری، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

ناقد: دکتر علی سلیمی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

ناقد: دکتر شهریار همتی، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات عرب

مدیر جلسه:

زمان: چهارشنبه 6  تیرماه 1403

ساعت: :  ۸:۳۰  الی ۱۰:۳۰

لینک حضور در جلسه:   http://vc5.razi.ac.ir/rkr2jnde3n2w


 

 

آخرین اخبار