آخرین اخبار
17303
با محوریت سومین همایش ملی "معماری فضا‌های دانشگاهی"

نشست هم‌اندیشی نمایندگان معماری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد

نشست هم‌اندیشی نمایندگان معماری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان کرمانشاه در راستای همایش ملی "معماری فضا‌های دانشگاهی"برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه، جلسهای با هدف همفکری و تبادلنظر میان نمایندگان معماری دانشگاهها (دانشگاه‌های رازی؛ آزاد اسلامی واحد کرمانشاه؛ آزاد اسلامی واحد اسلامآباد غرب و مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی کرمانشاه) و دستگاههای اجرایی استان کرمانشاه (ادارات کل راه و شهرسازی؛ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و سازمان نظام مهندسی ساختمان) در سالن جلسات دانشکده برق برگزار شد.

در این جلسه که موضوع آن، برنامهریزی درخصوص برگزاری سومین همایش ملی «معماری فضا‌های دانشگاهی» بود، ابتدا دکتر گودینی دبیر اجرایی همایش، به تشریح فعالیتهای انجام شده (تا این مقطع زمانی) پرداخت.

وی یادآور شد: «موضوع معماری فضا‌های دانشگاهی فقط محدود به عرصه دانشگاه نیست، بلکه دانشگاه بهمثابه یک واحد معماری- شهری، ارتباط تنگاتنگ و منسجمی با سایر بخشها و حوزههای شهری دارد؛ برای مثال، اگر دانشگاه رازی را با داشتن مساحتی بالغ بر چهارصد، پانصد هکتار در محدوده شهر تصور کنیم، باید بگوییم که دانشگاه رازی یکی از درشتدانههای فضای شهری کرمانشاه است. حال اگر ارتباط این واحد با سایر واحد‌های معماری- شهری یا با کلیّت سکونتگاه شهری کرمانشاه درست تعریف شود، میتوان از دستاورد‌های آن برای سایر واحد‌ها نیز بهره برد.

دکتر گودینی بیان کرد: بههمین خاطر، یکی از محور‌های همایش به بحث فضا‌های دانشگاهی و ارتباط آن با سکونتگاههای شهری اختصاص یافته است. بدیهی است در ذیل همین محور، جایگاه سازمانها و دستگاههای اجرایی بسیار بااهمیت و حیاتی است. مثال دیگر در حوزه میراث است. برخی از ساختمانهای دانشگاه رازی چیزی نزدیک به ۵۰ سال قدمت دارند. بدیهی است با پا به سن گذاشتن این ساختمانها بحث ثبت، حفاظت یا مرمت تقویت میشود؛ لذا همایش کاملاً با اهداف و مسئولیتهای میراث همراستا است. ازسوی دیگر، بحث پایداری، بحث انرژی، بحث مقاومسازی و ... که در این همایش تعریف شده، کاملاً با اهداف دنبال شده در کمیسیونهای مختلف نظام مهندسی ساختمان (کمیسیون معماری؛ کمیسیون عمران؛ کمیسیون انرژی و ...) و حتی با اهدافی که در دورههای آموزشی آن مطرح است، هماهنگ و همراستا تصور میشود؛ لذا نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه بهعنوان حامی مالی و معنوی همایش، تأثیر بسیار زیادی در کیفیت برگزاری آن دارد.

در ادامه دکتر مرادی، دبیر علمی همایش، ضمن خیرمقدم به اعضای حاضر در جلسه، همایش پیشِرو را فرصتی مغتم برای ارتقاء معماری استان عنوان کرد.

وی یادآور شدند: به بهانه برگزاری همایش، قصد داریم ارتباط میان دانشگاهها و سازمانهای اجرایی استان را تقویت کنیم. این همایش، فقط مربوط به دانشگاه رازی نیست و از همه شما عزیزان خواهشمندیم که با مشارکت در برگزاری کارگاهها، نشستها، نمایشگاهها و ... به برگزاری هرچهبهتر این رویداد علمی کمک کنید تا بتوانیم همایشی درخور و آبرومند در استان اجرا کنیم.

سپس، دکتر رادملکشاهی، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی ضمن خیرمقدم به میهمانان جلسه، بر ضرورت تعامل و ارتباط میان دانشگاه و سازمانهای اجرایی تأکید کرد و اینگونه جلسات را محرّک و بستری برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه معرفی نمودند.

درادامه، دکتر کولیوندی، مدیر گروه معماری دانشگاه رازی اظهار داشت: همایش پیشِرو، بستری مناسب برای همافزایی در حوزه معماری است و میتوان آن را نقطهشروعی برای تمرین کار گروهی و مشارکتی در زمینه پاسخگویی به مسائل و چالش‌‍های پیشِروی معماری استان تلقی نمود. باید سعی کنیم از کار‌های جزیرهای به کار‌های سیستمی و همهجانبه در معماری متمایل شویم. همانگونهکه توضیح داده شد، هرچند محور‌های این همایش، بهظاهر، در ارتباط با معماری فضا‌های دانشگاهی تعریف شده است، اما بسیاری از مطالب و مباحث آن قابل تسری به سایر حوزههای معماری و شهرسازی است.

سپس، دکتر سیفی، عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامآباد غرب به ارتباط میان دانشگاه و صنایع اشاره و بر اهمیت آن در پیشبرد و توسعه علم تأکید کرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه بهمثابه جایگاه تولید علم و صنایع بهمثابه جایگاه کاربست علم باید با همدیگر ارتباط داشته باشند. چرخه تولید و کاربست آن و بازخوردی که از کاربست دریافت میشود باعث توسعه و تعالی علم میشود. در حوزه معماری نیز وضعیت به‌همینشکل است و ارتباط میان گروههای معماری با سازمانهای اجرایی میتواند در این مسیر تعریف شود.

در ادامه، مهندس رضایی، معاون اداره کل راه و شهرسازی استان ضمن آرزوی موفقیت برای متولیان همایش، گفتگو و مشارکت متخصصان معماری را یکی از ضروریات برای اهداف توسعه‌ای در استان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: یکی از چالشهایی که در استان بهویژه در حوزه معماری و شهرسازی با آن مواجه هستیم، عدموجود نشستها و گفتگو‌های تخصصی درخصوص مسائل جاری است. استفاده از نظرات کارشناسی حوزههای مختلف، در بسیاری از مباحث معماری و شهرسازی نظیر کمیسیون ماده پنج، طرحهای بالادستی و ... اهمیت فراوانی دارد و میتواند بر کیفیت تصمیمگیریها موثر باشد.

مهندس رضایی همچنین افزود: همایش معماری فضا‌های دانشگاهی اگر بتواند باعث ایجاد گفتگو در میان متخصصان معماری و شهرسازی استان شود، در آن صورت میتواند در رفع یکی از خلاءهای استان مؤثر باشد.

سپس، دکتر طاهریسرمد، عضو هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه، به ارائه پیشنهاداتی برای استفاده از پتانسیلهای نظام مهندسی در برگزاری همایش پیشِرو پرداخت.

وی افزود: میتوان بخشی از همایش را به نمایشگاه و نمایش دستاورد‌های مهندسین اختصاص داد. برگزاری مسابقه توسط کمیسیونهای معماری، عمران و... هم میتواند به ایجاد شوروشوق بیشتر کمک نماید. از سویدیگر، برخی از نشستها را میتوان به حل مسائل پیشِروی نظام مهندسی اختصاص داد. بهویژه اینکه در بخشها و محور‌های مختلف همایش میتوان کمیسیونهای نظام را درگیر نمود؛ برای مثال، ارتباط نزدیک میان پایداری و مسأله انرژی بهشکلی است که میتوان از کمیسیون انرژی در این زمینه کمک گرفت.

در ادامه، دکتر محمدیانی، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، ضمن اشاره به مشارکت دانشجویان و استادان دانشگاه آزاد در این همایش، ابزار امیدواری کرد: دستاورد‌های این همایش و همایشهای مشابه بتواند به اعتلای معماری استان کمک نماید.

سپس دکتر مهربانی، رئیس کمیسیون معماری نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه بخش خصوصی یکی از ارکان معماری تلقی میشود، عنوان کرد: بهتر است همایش بتواند این رکن را نیز درگیر نماید.

وی افزود: توجه به آیندهپژوهی فضا‌های دانشگاهی، مدنظر قرار دادن مسأله بیهویتی معماری امروز که در بسیاری از ساختمانهای کشور و استان دیده میشود، از مواردی است که میتواند در ذیل محور‌های همایش قرار گیرد. اختصاص یکی از محور‌ها به موضوع رابطه میان فضا‌های تاریخی و فضا‌های آموزشی از دیگر پیشنهادات است.

درادامه، دکتر زرافشانی، مدیر گروه معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامآباد غرب با اشاره به سابقه مسابقات، نشستها و همایشهای تخصصی در حوزه معماری، اظهار داشت: این رویداد‌های علمی یکی از حلقههای گمشده توسعه معماری در استان تلقی میشود؛ چراکه بسیاری از افکار، ایدهها و حتی مطرحشدن صاحبان افکار از بستر همین رویداد‌ها به جامعه عرضه می‌شوند.

وی خواستار حفظ و تداوم چنین نشستهای تخصصی شد و افزود: این جمعها را باید حفظ نمود و سعی کنیم که بهسمت ایجاد خانه معمار در استان حرکت نمائیم. این مرکز میتواند در داخل دانشگاه و یا در گوشهای از شهر شکل گیرد و بستری فراهم آورد تا علاقه‌مندان به معماری بتوانند در نشستهای تخصصی آن شرکت کنند.

دکتر زرافشانی همچنین پیشنهاد کرد که در همایش و نشستها از ظرفیت بنیاد مسکن بهعنوان یکی دیگر از دستگاههای اجرایی بهره گرفت.

سپس دکتر میرزائی، مدیر گروه معماری موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی ضمن اشاره به دورههای قبلی این همایش، سوالاتی درخصوص خلاءهای مباحث قبلی و خروجی دوره سوم مطرح کرد.

در ادامه، دکتر نوری، معاون پژوهشی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی به طرح پیشنهاداتی درخصوص برگزاری همایش پرداخت. برگزاری مسابقه نظیر مسابقه اسکیس، دعوت از متخصصان حوزه آموزش برای سخنرانی؛ جهتدهی و آموزش دانشجویان در راستای محور‌های همایش؛ پررنگنمودن وجه معماری در بخشها، محور‌ها و نشست‏های همایش و ... از دیگر پیشنهاداتی است که توسط وی مطرح شد.

سپس، مهندس افکاری از کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به وضعیت معماری در استان کرمانشاه و مقایسه آن با شهر‌ها و استانهای دیگر، بر ضرورت نیاز به ایجاد شور و شوق معمارانه تأکید کرد و برگزاری همایش پیشِرو را یکی از اقدامات مثبتی دانست که میتواند چنین دغدغهای را کاهش دهد.

درادامه، مهندس برشاهی از دیگر کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اشاره‌ای به ارتباط فضا‌های دانشگاهی با فضا‌های میراثی/تاریخی داشت و گفت: برخی از ساختمانهای ما در دانشگاهها قابلیت ثبت به‌عنوان یک اثر میراثی را دارند، پس موضوع معماری فضا‌های دانشگاهی تاحدزیادی با مسئولیتها و اهداف تعیینشده برای میراث همراستا است. اما از زاویه دیگری میتوان به این رابطه اشاره کرد و آن اینکه، هرکدام از بنا‌های تاریخی خود یک کلاس آموزشی هستند. یعنی فضا‌های تاریخی با فضا‌های آموزشی موردنیاز معماری، باستانشناسی، مرمت و... کاملاً عجین شده است. همین عامل باعث شده که خیلی از ساختمانهای باارزش تاریخی به دانشکدههای هنر و معماری تبدیل شوند.

سپس، دکتر کمالی، عضو هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه ضمن تشکر از متولیان برگزاری همایش، از آمادگی نظام مهندسی برای مشارکت در این رویداد علمی خبر داد.

در پایان، اعضاء ضمن تبادلنظر به ارائه پیشنهاداتی برای برگزاری هرچهبهتر همایش پرداختند.

آخرین اخبار