کتاب حاضر، بر ضرورت و اهمیت یکپارچه سازی خدمات پزشکی و روان شناختی در جنبه‌های مختلف مراقبت از سالمندان پرداخته شده است. شیوههای مختلفی برای همراه نمودن روانشناسان با پزشکان در امر «پذیرش»، «معاینۀ بالینی»، «سنجش و اندازه‌گیری»، «تشخیص»، «مراقبت» و «درمان» افراد سالمند در محیطهای بالینی مختلف ارائه شده است. این امر با ظرافت بسیار بالا و همراه با ارائۀ نمونههای بالینی متعدد در فصلهای گوناگون انجام شده است.

لینک خرید کتاب: https://press.razi.ac.ir/book_438.html


 

 

آخرین اخبار