این کتاب، مجموعه‌ای از پژوهش‌های انجام‌شده توسط برخی از ناشران و پژوهشگران در زمینۀ روانگرایی لرزه‌ای است که شامل مکانیزم وقوع این پدیده، ویژگی‌های تغییر شکلی آن و ارزیابی جامع خطرات ناشی از بروز این حادثه است. در ابتدای این کتاب فرآیندهای ماکروسکوپیک مرتبط با پدیدۀ روانگرایی لرزه‌ای که از ابتدای این قرن مشاهده‌اند، مورد بررسی قرارگرفته و در ادامه نحوۀ ارزیابی پتانسیل روانگرایی بر اساس نتایج آزمایش‌های برجا، مطالعۀ سازوکارهای وقوع روانگرایی از طریق روش‌های درون آزمایشگاهی و آزمایش روی مدل‌های فیزیکی مورد بحث قرار می‌گیرد

لینک خرید کتاب:  https://press.razi.ac.ir/book_439.html


 

 

برچسب ها:

دانشگاه رازی
تحلیل خطر روانگرایی لرزه ای خاک

آخرین اخبار