مجله روانشناسی پیری با هدف انعکاس نقش رو به گسترش پژوهش در حوزه سالمندی منتشر می‌شود.

نشریه علمی – پژوهشی روانشناسی پیری

مدیر مسئول: دکتر جهانگیر کرمی

سردبیر: دکتر خدامراد مومنی

تاریخ شروع انتشار: تابستان ۹۴

تاریخ مجوز علمی – علمی پژوهشی: زمستان ۹۴

اهداف:

مجله روانشناسی پیری با هدف انعکاس نقش رو به گسترش پژوهش در حوزه سالمندی و پیری شناسی شکل گرفته است. این مجله به دنبال انتشار پژوهش‌های متنوع در حوزه روانشناسی و حوزه‌های مرتبط با آن به صورت بین رشته‌ای می‌باشد.

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://jap.razi.ac.ir


شناسه : 42615

آخرین اخبار