دبیرخانه شورای کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه رازی، سومین کرسی علمی - ترویجی تحت عنوان «حکمرانی واقعیت‌های جمعیتی بر جامعه ایرانی» ویژه اعضای هیئت علمی را به‌صورت مجازی برگزار می‌نماید.

زمان: چهارشنبه 24 شهریورماه 1400 ساعت 9  الی 12

ارائه‌دهنده: دکتر وکیل احمدی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی

ناقدان:

دکتر حاتم حسینی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه بوعلی سینا

دکتر علی الماسی، عضو هیئت علمی گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دبیر جلسه: دکتر جلیل کریمی، عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی

لینک نشست: http://vc1.razi.ac.ir/rlzcsafudiy2

قبل از ورود به نشست، نام و نام خانوداگی خود را با حروف انگلیسی ثبت نموده و با انتخاب گزینه مهمان وارد نشست شوید.


آخرین اخبار