گروه دانشجویان شاهد و ایثارگر

شرح وظایف واحد:

 1. ثبت نام و تشکیل پرونده جهت دانشجویان شاهدوایثارگرجدیدالورود درمهرماه هر سال تحصیلی
 2. برگزاری کلاس های تقویتی متناسب بانیاز و درخواست دانشجو وپیشنهاداستادمشاور در دانشکده ها وخوابگاه ها
 3. بررسی وضعیت آموزشی دانشجویان درهرترم
 4. بررسی تقاضای آموزشی درستادشاهدوایثارگردانشگاه طبق موادآموزشی و تبصره های موجود
 5. پیگیری امور آموزشی(تقاضای انتقال،تغییررشته،مهمانی و...)ازطریق هماهنگی بااداره کل آموزشی
 6. برگزاری اردوهای فرهنگی،زیارتی،سیاحتی،تفریحی
 7. هماهنگی و پیگیری مشاوره آموزشی و فرهنگی توسط اساتیدمشاوره درگروه های آموزشی
 8. هماهنگی باحوزه دانشجویی و پیگیری مسائل رفاهی معیشتی دانشجویان شاهدوایثارگر
 9. برگزاری مسابقات فرهنگی،ورزشی در سطح دانشگاه و استان
 10. پیگیری امور آموزشی و فرهنگی وهماهنگی بابنیادشهیدوایثارگران استان و شهرستان کرمانشاه
 11. پیگیری امورمربوط به کارکنان شاهدوایثارگر در دانشگاه از طریق هماهنگی باقسمت های مختلف دانشگاه

اطلاعات پرسنل

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
1 دکتر امجدملکی مشاور رئیس دانشگاه ومدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۴۲۷۴۵۲۰ ۲۸۲ -
2 مجید معصومی پور کارشناس خدمات آموزشی و فرهنگی دانشجویان شاهد و ایثارگر ۳۴۲۷۴۵۲۰ ۲۸۲ -
 

تماس باما:


آدرس:کرمانشاه،طاق بستان،خیابان دانشگاه،سازمان مرکزی،طبقه همکف،واحد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
تلفن واحد:مستقیم ۳۴۲۷۴۵۲۰
دورنگار:۳۴۲۷۴۵۲۰
فرم دانشجویان شاهد و ایثارگر