بدین وسیله به اطلاع می رساند، انتخابات شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی در تاریخ  9 و 10 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد، در ضمن داوطلبان حائز شرایط می توانند در خواست خود را در قالب فرمت تعیین شده که قبلا از طریق اتوماسیون به کلیه اعضا غیر هیأت علمی ارسال شده است در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه به مدیر امور اداری ارسال نمایند.     

بدین وسیله به اطلاع می رساند، انتخابات شورای صنفی اعضای غیر هیأت علمی در تاریخ  9 و 10 اردیبهشت ماه سال جاری برگزار می گردد، در ضمن داوطلبان حائز شرایط می توانند در خواست خود را در قالب فرمت تعیین شده که قبلا از طریق اتوماسیون به کلیه اعضا غیر هیأت علمی ارسال شده است در تاریخ 28 و 29 فروردین ماه به مدیر امور اداری ارسال نمایند.