همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری


همایش ملی کرمانشاه و زندگی شهری

محل برگزاری : دانشگاه رازی

تاریخ برگزاری : بیست و چهارم مهر ماه ۱۳۹6

 

 

 محورهای این همایش: 

 • تعاملات اجتماعی
 • مسئولیت اجتماعی
 • تعاملات محله ای
 • سرمایه اجتماعی
 • دیپلماسی شهری
 • ارتباط بین فرهنگی
 • موقعیت منطقه ای
 • هویت شهر
 • فضای اجتماعی
 • نمادهای شهری
 • فضاهای مصرف