Advance in Nanochemistry

Advance in Nanochemistry


Advance in Nanochemistry

(نشریه علمی تخصصی)

مدیرمسئول: سهیلا کاشانیان

سردبیر: دکتر مجتبی شمسی پور – دکتر محمد جوشقانی

تاریخ شروع انتشار: 2019

 

اهداف:

با توجه به روند فزاینده تحقیقات انجام شده در زمینه کاربردهای نانوتکنولوژی در پایه گذاری و ارتقای علوم مختلف و نظر به اینکه در سال های اخیر این زمینه تحقیقاتی در کشورمان سرعت پیشرفت چشمگیری داشته است، این نشریه در نظر دارد آخرین دستاوردهای بدست آمده در زمینه کاربردهای گسترده نانوتکنولوژی در تمام گرایش های شیمی را انتشار دهد.

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://anc.razi.ac.ir/