یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران


یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران

محل برگزاری : دانشگاه رازی

واحد برگزار کننده : انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

تاریخ برگزاری : روزهای دوازدهم  لغایت چهاردهم اردیبهشت ماه ۱۳۹7

 

 

محورهای همایش

 • مدل سازی مالی
 • اقتصاد ریاضی و نظریه بازی
 • تحلیل پوششی داده ها
 • بهینه سازی و تصمیم گیری چند متغیره
 • بهینه سازی مقید و نامقید
 • بهینه سازی انرژی
 • بهینه سازی فازی
 • بهینه سازی ترکیباتی
 • نظریه صف
 • داده کاوی
 • مدیریت تولید و زنجیره تامین
 • مدیریت تحلیل ریسک
 • مدیریت پروژه و زمان بندی