کارگاه های تابستانی مرکز آپا

کارگاه های تابستانی مرکز آپا


کارگاه های تابستانی مرکز آپا

- دوره آموزشی امنیت سیسکو (CCNA Security)

- دوره آموزشی مقدماتی امنیت شبکه + Security

- دوره آموزشی مرکز عملیات امنیت (SOC)