کارگاه نظری وعملی کروماتوگرافی گازی ((GC

کارگاه نظری وعملی کروماتوگرافی گازی ((GC


کارگاه نظری وعملی کروماتوگرافی گازی ((GC

تاریخ برگزاری: آموزش نظری : 28 خرداد 1399، بصورت مجازی

آموزش عملی : روزهای 1 و 2 تیرماه 1399

واحد برگزار کننده: آزمایشگاه مرکزی

محل برگزاری  :شعبه 2 آزمایشگاه مرکزی (پردیس کشاورزی دانشگاه رازی )