بدین وسیله به اطلاع می رساند،کارگاه آشنایی با سامانه جامع آماری با ارائه دکتر مهرداد احمدزاده  روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 12-9 جهت مدیران و کارشناسان  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.    

بدین وسیله به اطلاع می رساند،کارگاه آشنایی با سامانه جامع آماری با ارائه دکتر مهرداد احمدزاده  روز چهارشنبه مورخ 97/2/19 ساعت 12-9 جهت مدیران و کارشناسان  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی برگزار می شود.