کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدرک آنها به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدرک آنها با حضور مسوولین و کارشناسان اداره استاندارد کرمانشاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه و دکتر لیلا نصیری( نماینده سازمان ملی استاندارد) روز یکشنبه (10 اردیبهشت96) در سالن دکتر شمسی پور کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار شد. گفتنی است هدف از برگزاری این کارگاه پیشبرد کمیته های فنی متناظر استاندارد مستقر در دانشگاه شامل آنالیز گازه ها و فنرها می باشد.  

 

 

کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدرک آنها

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، کارگاه آموزشی آشنایی با نحوه مشارکت تدوین استانداردهای بین المللی ایزو و پاسخگویی به مدرک آنها با حضور مسوولین و کارشناسان اداره استاندارد کرمانشاه، اعضای هیئت علمی دانشگاه و دکتر لیلا نصیری( نماینده سازمان ملی استاندارد) روز یکشنبه (10 اردیبهشت96) در سالن دکتر شمسی پور کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار شد.

گفتنی است هدف از برگزاری این کارگاه پیشبرد کمیته های فنی متناظر استاندارد مستقر در دانشگاه شامل آنالیز گازه ها و فنرها می باشد.