به اطلاع داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان می رساند، دانشگاه رازی برای سال تحصیلی98-97 از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان(پانزده درصد برتر) در رشته فناوری اطلاعات، دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از نحوه ارسال مدارک به سایت دانشگاه قسمت آرشیو اطلاعیه مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.

به اطلاع داوطلبان پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان می رساند، دانشگاه رازی برای سال تحصیلی98-97 از طریق پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان(پانزده درصد برتر) در رشته فناوری اطلاعات، دانشجو می پذیرد. داوطلبان می توانند جهت آگاهی از نحوه ارسال مدارک به سایت دانشگاه قسمت آرشیو اطلاعیه مراجعه و درخواست خود را ارسال نمایند.