نشست آنلاین با موضوع بحران کووید 19 و نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی

نشست آنلاین با موضوع بحران کووید 19 و نظریه‌های سیاست‌گذاری عمومی