نشست آنلاین با موضوع "بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش در جهان"

نشست آنلاین با موضوع "بحران کووید 19 و تحول در نظام آموزش و پژوهش در جهان"