نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاون اداری و مالی

معاون اداری و مالی

دکتر علی محمد رشیدی 
گروه مکانیک
ایمیل:  rashidi1347@razi.ac.ir  و Rashidi673@yahoo.com