نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مسئول مرکز تحقیقات CFD:

مسئول مرکز تحقیقات CFD:

  

دکتر مسعود رحیمی
استاد گروه مهندسی پتروشیمی
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی
ایمیل:   mrahimi@razi.ac.ir