فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی


فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه رازی

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله­‌ای تکمیل فاز 2 ساختمان دانشکده هنر و معماری دانشگاه را به شماره 2099003454000016 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت­‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/04/05 ساعت 8 صبح می‌­باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/04/11

مهلت زمانی ارسال پاکت­های پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/04/21

زمان بازگشایی پاکت­ها: مورخ 1399/04/22 ساعت 10 صبح

مبلغ برآورد مناقصه: 44.000.000.000 ریال

محل تأمین اعتبار: تخصیص و تامین اعتبار از محل اوراق خزانه و بشرح ذیل می­باشد:

الف- مبلغ 6.877.000.000 ریال اخزا 806 با سر رسید 1400/5/19

ب- مبلغ 17.884.000.000 ریال اخزا 809 با سر رسید 1400/9/23

ج- مبلغ 10.000.000.000 ریال اخزا 816 با سر رسید 1401/5/3 

د- مابقی مبلغ تامین اعتبار بر اساس اعلام تخصیص سال 99 سازمان برنامه و بودجه می­‌باشد که متعاقباً اعلام می­‌گردد.

حداقل رتبه شرکت کنندگان بایستی 4 ابنیه و 4 تاسیسات باشد.

شرکت کنندگان می­بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانت­‌نامه را در مورخ  1399/04/21 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

شماره تماس: 34274507-083