دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شماره 200973454000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/01/22 می­باشد. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/01/22 لغایت ساعت 19 روز یک­شنبه مورخ 1397/01/26 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05 زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/08 مبلغ برآورد مناقصه:3،312،624،540 ریال مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 165،631،227 ریال می­باشد. شرکت کنندگان می­بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانت­نامه را در مورخه 1397/02/05 تا ساعت 12 ظهر به آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد. آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره تدارکات و امور قراردادها شماره تماس: 34274507-083  

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله­ای به شماره 200973454000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­گران و بازگشایی پاکت­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1397/01/22 می­باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/01/22 لغایت ساعت 19 روز یک­شنبه مورخ 1397/01/26

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 19 روز چهارشنبه مورخ 1397/02/05

زمان بازگشایی پاکت­ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/02/08

مبلغ برآورد مناقصه:3،312،624،540 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 165،631،227 ریال می­باشد.

شرکت کنندگان می­بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانت­نامه را در مورخه 1397/02/05 تا ساعت 12 ظهر به آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره تدارکات و امور قراردادها

شماره تماس: 34274507-083