فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب، راه‌اندازی و آموزش دستگاه ذخیره‌ساز TAPE دانشگاه رازی

فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب، راه‌اندازی و آموزش دستگاه ذخیره‌ساز TAPE دانشگاه رازی


فراخوان مناقصه عمومی خرید، نصب، راه‌اندازی و آموزش دستگاه ذخیره‌ساز TAPE  دانشگاه رازی

 

   دانشگاه رازی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله‌­ای خرید، نصب و راه‌اندازی و آموزش دستگاه ذخیره‌ساز TAPEدانشگاه رازی به شماره 2099003454000013 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه­‌گران و بازگشایی پاکت­‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه­‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه‌­گران باید صلاحیت لازم در خصوص فعالیت درخواستی را داشته باشند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد 1399/03/06 ساعت 8 صبح می­‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/03/06 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/03/10

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/03/20

زمان بازگشایی پاکت‌­ها: ساعت 10 صبح مورخ 1399/03/21

مبلغ برآورد مناقصه: 5000.000.000 ریال به صورت اوراق خزانه با سررسید مرداد ماه سال 1401

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 500.000.000 ریال می‌باشد.

شرکت کنندگان می‌­بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه ستاد، اصل ضمانت‌­نامه را در روز شنبه مورخ  1399/03/20 تا ساعت 12 ظهر به آدرس ذیل تحویل نمایند در غیر این­صورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اداره امور قراردادها

شماره تماس: 34274507-083