فراخوان جذب امریه در دانشگاه

فراخوان جذب امریه در دانشگاه


فراخوان جذب امریه در دانشگاه

 

 

 در راسـتای پشتیبانی و تقویت فعالیت‌های پژوهشـی دانشـگاه‌هـا، پژوهشـگاه‌ها و مراکز آموزش عالی اقـدامات لازم توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت بهره گیری از مشـمولین دانش آموخته دانشـگاهی در راسـتای گسترش ارتباط دانشـگاه‌ها با جامعه و صنعـت صـورت گرفتـه است. در این راستا در خصوص مشمولینی که تاریخ اعزام آن‌ها 1399/06/01 می‌باشد، امکان جذب امریه توسط دانشگاه فراهم گردیده است که متقاضیان (دانش آموختگان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا) می‌توانند با مراجعه به سامانه amriye.msrt.ir اطلاعات لازم را کسب و در بازه زمانی 1399/03/01  الی 1399/03/18  نسبت به ثبت درخواست در سامانه مذکور اقدام نمایند.