فراخوان تجدید مناقصه عمومی فاز یک تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی

فراخوان تجدید مناقصه عمومی فاز یک تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی


فراخوان تجدید مناقصه عمومی فاز یک تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی 

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه عمومی فاز 1 تعمیرات اساسی ساختمان اداری دانشکده کشاورزی دانشگاه را به شماره 2099003454000032 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌­ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/07/23 ساعت 8 صبح

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/07/29

مهلت زمانی ارسال پاکت­‌های پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/08/10

زمان بازگشایی پاکت­‌ها: مورخ 1399/08/11 ساعت 10 صبح

مبلغ برآورد مناقصه: 10.811.244.399 ریال

محل تأمین اعتبار: از محل اعتبارات غیر عمرانی و بصورت نقد پرداخت می­‌گردد.

حداقل رتبه شرکت کنندگان باید 5 ابنیه و 5 تاسیسات باشد.

شرکت کنندگان باید علاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانت‌­نامه را در مورخ  1399/08/10 تا ساعت 12 ظهر به دبیرخانه دانشگاه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس: کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، دبیرخانه سازمان مرکزی

شماره تماس: 34274507-083