فراخوان تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله‌­ای تکمیل ساختمان دانشکده شیمی دانشگاه رازی

فراخوان تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله‌­ای تکمیل ساختمان دانشکده شیمی دانشگاه رازی


فراخوان تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله­ای تکمیل ساختمان دانشکده شیمی دانشگاه رازی

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان تجدید مناقصه­ عمومی یک مرحله‌­ای پروژه تکمیل ساختمان دانشکده شیمی به شماره­ 2099003454000024 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه­‌گران و بازگشایی پاکت‌­ها از طریق این درگاه به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌­گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. مناقصه‌گران با حداقل رتبه 5 ابنیه و 5 تاسیسات می‌توانند در این فراخوان شرکت نمایند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 1399/05/06 می­‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 8 صبح مورخ 1399/05/06 لغایت ساعت 15 مورخ 1399/05/09  

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/05/19

زمان بازگشایی پاکت‌ها: ساعت 10 صبح مورخ 1399/05/20 

مبلغ برآورد: مبلغ 16.862.321.908 ریال و به صورت اوراق خزانه با سررسید مشخص شده در اسناد.

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند مناقصه 850.000.000 ( هشتصد و پنجاه میلیون) ریال می‌­باشد.

شرکت کنندگان می­‌بایست علاوه بر بارگذاری در سامانه،اصل ضمانت‌نامه را در مورخ 1399/05/19 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

اداره امور قراردادهای دانشگاه رازی

شماره تماس: 34274507-083