نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

طرحهای انجام شده و در دست اقدام مرکز CFD گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

     طرحهای انجام شده و در دست اقدام مرکز CFD گروه مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه

 

1- طرح مشترک با پالایشگاه کرمانشاه (طرح برتر سال 82 در دانشگاه رازی )

2- طرح مشترک با پالایشگاه کرمانشاه(طرح جاری) 
3- طرح مشترک با شرکت برق منطقه ای غرب 
4- کاربرد در مدلسازی جداسازی توسط غشاءها