بدین وسیله به اطلاع می رساند، عطف به نامه شماره 14965-ن-108 مورخ 96/12/23 مدیر کل محترم اداره اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه مبنی بر واریز وجوه درآمدی به حساب تمرکز درآمدی مفتوحه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام مسدود شدن حساب قبلی درآمد اختصاصی دانشگاه رازی و دانشکده های تابعه(اقماری)، شماره حساب جدید به همراه شناسه واریزی درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی و دانشکده های تابعه ( مدیریت و حسابداری جوانرود - کشاورزی سنقر و فنی مهندسی اسلام آباد غرب) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد . مقتضی است منبعد هرگونه واریز وجوه درآمدی  با توجه به واحد و موضوع درآمد به حساب مذکور و با قید شناسه های مربوطه صورت گیرد.  جهت دریافت شماره حساب ها کلیک کنید.

بدین وسیله به اطلاع می رساند، عطف به نامه شماره 14965-ن-108 مورخ 96/12/23 مدیر کل محترم اداره اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه مبنی بر واریز وجوه درآمدی به حساب تمرکز درآمدی مفتوحه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام مسدود شدن حساب قبلی درآمد اختصاصی دانشگاه رازی و دانشکده های تابعه(اقماری)، شماره حساب جدید به همراه شناسه واریزی درآمدهای اختصاصی دانشگاه رازی و دانشکده های تابعه ( مدیریت و حسابداری جوانرود - کشاورزی سنقر و فنی مهندسی اسلام آباد غرب) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح ذیل اعلام می‌گردد . مقتضی است منبعد هرگونه واریز وجوه درآمدی  با توجه به واحد و موضوع درآمد به حساب مذکور و با قید شناسه های مربوطه صورت گیرد. 

جهت دریافت شماره حساب ها کلیک کنید.