دومین نشست همفکری مشورتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین نشست همفکری مشورتی  روز چهارشنبه (29 فروردین1396) با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن اجتمات این دانشکده برگزار شد . دراین نشست اعضای هیئت علمی به بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های خود در خصوص مسائل مختلف علمی پژوهشی و فرهنگی پرداختند . گفتنی است این نشست به صورت دوره ای با هدف حل مسائل و چالش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد .            
دومین نشست همفکری مشورتی در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین نشست همفکری مشورتی  روز چهارشنبه (29 فروردین1396) با حضور اعضای هیئت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سالن اجتمات این دانشکده برگزار شد.

دراین نشست اعضای هیئت علمی به بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های خود در خصوص مسائل مختلف علمی پژوهشی و فرهنگی پرداختند.

گفتنی است این نشست به صورت دوره ای با هدف حل مسائل و چالش های دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می گردد.