دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی

دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی


دانشگاه

دوره های مهارتی طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی

تاریخ برگزاری : هفته اول و دوم شهریور ماه 1398

واحد برگزار کننده : معاونت آموزشی دانشگاه رازی

محل برگزاری : کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی

با توجه به جایگاه رفیع و نقش محوری اعضای هیات علمی در توسعه جایگاه علمی کشور وتحقق دانشگاه تمدن ساز اسلامی ، و تقویت زمینه و ظرفیت های علمی وتربیتی استادان ، طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور، در دانشگاه رازی برگزار می شود.

نام دوره

عناوین دوره ها

مدرس

زمان

ساعت

ظرفیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره های مهارتی

 

 

 

 

 

 

 

ضوابط و مقررات دانشگاهی

آیین نامه های اداری و استخدامی

دکتر ابوزاده

31/4/98

شنبه

 

8 الی 12

70

آیین نامه های پژوهشی

دکتر شهبازی

30/4/98

یکشنبه

8 الی 12

70

آیین نامه های آموزشی

 

دکتر سالمیان

29/4/98

دوشنبه

8 الی 12

70

روش و فنون تدریس

روش تدریس

خانم دکتر مرادی

هفته اول شهریور

8 الی 12

70

آزمون سازی

دکتر عبادی

هفته دوم شهریور

8 الی 12

70

روش و مدیریت تحقیق

در حوزه علوم انسانی

(کمی و کیفی)

دکتر گل محمدیان  و دکتر فرهادی

هفته اول شهریور

 

8 الی 12

70

در حوزه غیر علوم انسانی

 

 

8 الی 12

70

روش ارزیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی

دکتر نیاپرست و دکتر بختیاری

5/5/98

شنبه

8 الی 12

70

 

 

چگونگی استفاده از اطلاعات علمی و منابع الکترونیکی

سواد اطلاعاتی و اطلاع یابی

دکتر زارع و دکتر مرادی

هفته اول شهریور

8 الی 12

15 نفر (خارج از این ظرفیت داشتن لب تاب الزامی است)

علم سنجی

دکتر سهیلی

1/5/98 سه شنبه

8 الی 12

70

پایگاه های اطلاعاتی

دکتر احمدی

هفته دوم شهریور

8 الی 12

15 نفر (خارج از این ظرفیت داشتن لب تاب الزامی است)

مدیریت استناد و نرم افزارها (Endnote)

دکتر اسمعیلی

هفته دوم شهریور

8 الی 12

15 نفر (خارج از این ظرفیت داشتن لب تاب الزامی است)

سامانه آموزشی گلستان

دکتر آقا یاری

2/5/98

چهارشنبه

 

8 الی 12

15 نفر (خارج از این ظرفیت داشتن لب تاب الزامی است)

 (جلسه اول)

دکتر کرمی

هفته اول شهریور

8 الی 12

70

دوره آموزشی بهداشت روانی

 (جلسه دوم)

دکتر کرمی

هفته اول شهریور

8 الی 12

70

 (جلسه دوم)

دکتر کرمی

هفته اول شهریور

8 الی 12

70

 

 

.