جغرافیا و پایداری محیط

جغرافیا و پایداری محیط


جغرافیا و پایداری محیط

(نشریه علمی پژوهشی)

مدیر مسئول: دکتر حسن ذوالفقاری

سردبیر: دکتر ایرج جباری

 

تاریخ شروع انتشار: 1390

تاریخ مجوز علمی – پژوهشی: 1394

 

اهداف نشریه

جغرافیا علم مطالعة سامانة زمین با همة چشم اندازها، مردم، مکانها و محیطهایشان می باشد. در مطالعات جغرافیایی سعی بر آن است تا با درک پویایی محیط انسانی و طبیعی پیش بینی  شود که با تغییر در یکی از عناصر سامانه کدام عناصر طبیعی و انسانی تحت تأثیر قرار خواهند گرفت و برای مهار تغییرات شدید سامانه و پایدارسازی آن مسئولین باید بر روی کدام عنصر متمرکز شوند. در این راستا نشریة جغرافیا و پایداری محیط قصد دارد تا:

  • اطلاعاتی را  در بارة نتایج مثبت و منفی تصمیمات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در تخریب محیط زیست و عواقب این تخریب در زندگی و رفاه مردم  در اختیار تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان  قرار دهد.
  • مهارتهای فکری و دانش جامعه و مسئولین  را برای  پرداختن به نگرانی های روبه رشد در بارة روابط بین اجتماع و محیط ارتقاء دهد.
  • اندیشمندان و پژوهشگران را تشویق نماید تا در بارة استفاده از تکنیکها  و فنون بررسی پویایی محیط مانند روشهای میدانی، فنون مساحی، تجزیه و تحلیلها و تفسیرهای کارتوگرافیک و GIS بحث و بررسی کنند.
  • در بارة ضرورتها، موانع و شیوه های مدیریت منابع طبیعی و مصرف انرژی آگاهی های لازم را به مسئولین، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان ارائه دهد.

 

محورهای جذب مقالات

  • کشف توانمندیهای مناطق برای توسعة پایدار و پیش بینی عدم تعادلهای ناشی از برنامة توسعه.
  • برآورد ظرفیت های محیطی برای پذیرش جمعیت و برنامه ریزی برای اسکان متناسب با افزایش جمعیت. 
  • دستکاری سامانه های محیطی و پیش بینی سرانجام آنها در کوتاه مدت و بلند مدت
  • پی آمدهای زمین ریخت شناختی و بو م شناختی گسترش محیطهای شهری
  • بررسی علائم ناپایداری مانند تغییرات سطح اساس، بیابان زایی، فرسایش خاک ، تغییر اقلیم و غیره 

 

لطفا جهت دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://ges.razi.ac.ir/