دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل‌آقا رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر تورج زینی وند   عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  را به مدت یک سال دیگر به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  ابقاء کرد .   

دکتر محمد ابراهیم اعلمی آل‌آقا رئیس دانشگاه طی حکمی دکتر تورج زینی وند  عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  را به مدت یک سال دیگر به عنوان مدیر برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه  ابقاء کرد