تجدید مناقصه عمومی تعمیرات تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم پایه

تجدید مناقصه عمومی تعمیرات تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم پایه


تجدید مناقصه عمومی تعمیرات تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم پایه

 

دانشگاه رازی کرمانشاه در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی تعمیرات تاسیسات مکانیکی و برقی دانشکده علوم پایه را به شماره 2099003454000033 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه‌گران و بازگشایی پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه 1399/07/27 ساعت 8 صبح می‌باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 15 مورخ 1399/08/01

مهلت زمانی ارسال پاکت‌های پیشنهاد: ساعت 15 مورخ 1399/08/11

زمان بازگشایی پاکت‌ها: مورخ 1399/08/12 ساعت 10 صبح

مبلغ برآورد مناقصه: 8.887.623.768 ریال

محل تامین اعتبار: از محل اعتبارات غیرعمرانی و به صورت نقد پرداخت می‌گردد.

حداقل رتبه شرکت کنندگان باید 5 ابنیه و 5 تاسیسات باشد.

شرکت‌کنندگان باید علاوه بر بارگذاری در سامانه، اصل ضمانت‌نامه را در مورخ 1399/08/11 تا ساعت 12 ظهر به آدرس مندرج در اسناد مناقصه تحویل نمایند در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت بررسی نخواهد شد.

آدرس:کرمانشاه، باغ ابریشم، پردیس دانشگاه رازی، سازمان مرکزی

شماره تماس: 34274507-083