به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین جلسه از سلسله کارگاه‌های  آموزشی تحت عنوان " بررسی راهکارهای اجرایی ایجاد دانشگاه کارآفرین(با توجه به شرایط کنونی ایران) " در رروز دوشنبه 27 فروردین ماه  ۱۳۹۷با حضور کیوان خوش انجام، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان صنایع تجربه صنعت پویا به‌عنوان مدرس این دوره آموزشی و با شرکت جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی با هدف رسیدن به راهکارهای  عملی در خصوص ایجاد دانشگاه کارآفرین در محل سالن سمینار شماره ۱ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد . لازم به ذکر است این سلسله از کارگاه‌های آموزشی پنج جلسه می‌باشد و هر هفته در روزهای دوشنبه تشکیل می‌گردد .    

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، دومین جلسه از سلسله کارگاه‌های  آموزشی تحت عنوان " بررسی راهکارهای اجرایی ایجاد دانشگاه کارآفرین(با توجه به شرایط کنونی ایران) " در رروز دوشنبه 27 فروردین ماه  ۱۳۹۷با حضور کیوان خوش انجام، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان صنایع تجربه صنعت پویا به‌عنوان مدرس این دوره آموزشی و با شرکت جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی با هدف رسیدن به راهکارهای  عملی در خصوص ایجاد دانشگاه کارآفرین در محل سالن سمینار شماره ۱ پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی برگزار شد.

لازم به ذکر است این سلسله از کارگاه‌های آموزشی پنج جلسه می‌باشد و هر هفته در روزهای دوشنبه تشکیل می‌گردد.