بدین وسیله به اطلاع می رساند، برگزاری دوره های ارتقا مهارت­های کاری و توانمندی­های کارآفرینانه  به شرح ذیل در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار می گردد. عنوان دوره: ارتقاء توانمندی­های شخصی و کار تیمی                                     پنجشنبه 30 فروردین ارتباطات و اصول مذاکره                                                       جمعه 31 فروردین نوشتن طرح کسب و کار و ایجاد مدل کسب و کار                        پنجشنبه 6 اردیبهشت بازاریابی و فروش                                                                 جمعه 7 اردیبهشت    

بدین وسیله به اطلاع می رساند، برگزاری دوره های ارتقا مهارت­های کاری و توانمندی­های کارآفرینانه  به شرح ذیل در کتابخانه مرکزی دانشگاه رازی برگزار می گردد.

عنوان دوره:

ارتقاء توانمندی­های شخصی و کار تیمی                                     پنجشنبه 30 فروردین

ارتباطات و اصول مذاکره                                                       جمعه 31 فروردین

نوشتن طرح کسب و کار و ایجاد مدل کسب و کار                        پنجشنبه 6 اردیبهشت

بازاریابی و فروش                                                                 جمعه 7 اردیبهشت