آگهی اجاره خوابگاه دانشجویی

آگهی اجاره خوابگاه دانشجویی


آگهی اجاره خوابگاه دانشجویی

دانشگاه رازی در نظر دارد جهت دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری واقع در شهر جوانرود با ظرفیت­‌های زیر ساختمان خوابگاه دانشجویی اجاره نماید. متقاضیان نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی و تحویل مشخصات ساختمان مورد نظر از تاریخ درج این آگهی به مدت 7 روزکاری به مدیریت دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود مراجعه نمایند.

تعداد دانشجویان پسر 110 نفر

تعداد دانشجویان دختر 175 نفر