دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا،   رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر علیرضا حبیبی   عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده   فنی و مهندسی را به   مدت دو سال   به‌عنوان   مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی   منصوب کرد.  

دکتر محمدابراهیم اعلمی آل آقا، رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر علیرضا حبیبی  عضو محترم هیئت‌علمی دانشکده فنی و مهندسی را به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه آموزشی مهندسی شیمی منصوب کرد.