به اطلاع پذیرفته شدگان محترم بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 5 می رساند، به منظور اطلاع از برنامه امتحانی و محل آزمون مرحله دوم به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org قسمت المپیاد دانشجویی مراجعه نمایند. برگزیدگانی که از دانشگاه رازی هستند برای ثبت نام و نحوه شرکت در مرحله دوم به دفتر استعدادهای درخشان(خانم پروینی) مراجعه نمایند.    جهت دریافت اسامی کلیک کنید. جهت دریافت برنامه امتحانی کلیک کنید.

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم بیست و سومین المپیاد علمی دانشجویی منطقه 5 می رساند، به منظور اطلاع از برنامه امتحانی و محل آزمون مرحله دوم به سایت سازمان سنجش به آدرس sanjesh.org قسمت المپیاد دانشجویی مراجعه نمایند. برگزیدگانی که از دانشگاه رازی هستند برای ثبت نام و نحوه شرکت در مرحله دوم به دفتر استعدادهای درخشان(خانم پروینی) مراجعه نمایند.  

جهت دریافت اسامی کلیک کنید.

جهت دریافت برنامه امتحانی کلیک کنید.