اردوی یک روزه نمایشگاه کتاب


قابل توجه دانشجویان دانشگاه رازی معاونت فرهنگی دانشگاه درنظر دارد برنامه ای با عنوان بازدید از نمایشگاه کتاب کرمانشاه در روز شنبه مورخ 29 آبان ماه برای دانشجویان دانشگاه داشته باشد ، لذا از دانشجویانی که علاقه به شرکت در این بازدیددارند ثبت نام بعمل می آید .

محل ثبت نام برادران : بلوک 4 بخش 2 یا شماره تماس 09373257330

محل ثبت نام خواهران : اتاق های فرهنگی خوابگاه کوثر یا با شماره 09182909431

ساعت حرکت : 15:30 بعدازظهر شنبه از درب خوابگاه