اردوی یکروزه منطقه عملیاتی شهرستان پاوه

 

 

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه رازی، اردوی یکروزه منطقه عملیاتی شهرستان پاوه روز جمعه (ا اردیبهشت ماه 1396) با حضور کارکنان دانشگاه رازی توسط حوزه 3 بسیج کارمندی دانشگاه برگزار شد.