نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اداره رسیدگی به اسناد

اداره رسیدگی به اسناد


شرح وظایف واحد:

رسیدگی به اسناد مالی و کنترلهای عمومی اسناد مالی


ردیف انواع کنترل ها
1 کنترل تاریخ و شماره حواله با سال اعتباری و مدارک پیوست
2 کنترل محل تأمین اعتبار باضمائم وتطبیق با قوانین و مقررات
3 کنترل جمع کل هزینه با نماینده اسناد
4 کنترل مبلغ خالص پرداختی بانماینده اسناد
5 کنترل کسورات مندرج در حواله با ضمائم
6 کنترل امضاهای مجاز(دارابودن مجوز مالی)
7 کنترل شماره و تاریخ سندو مبلغ بانماینده اسناد
8 کنترل آدرس گیرنده وجه
9 کنترل شرح سند
10 کنترل مبلغ مندرج درسند اعم از جمع کل کسورات و خاص پرداختی با مدارک پیوست(فاکتور،رسیدانبار،گواهی انبار)
11 کنترل مدارک پیوست مندرج در قسمت پیوست هابامدارک پیوست(صحت از اصل بودن مدارک پیوست)
12 کنترل مبلغ حروفی سند
13 کنترل مهرو امضاء گیرنده وجه(فیش واریزی به حساب در مورد معاملات متوسط و عمده)
14 کنترل شماره چک پرداختی به گیرنده وجه
15 کنترل محاسبات
16 کنترل  مبلغ اسناد مندرج در نماینده اسناد پیوست
17 کنترل شماره اسناد قیدشده در نماینده اسنادبااسنادپیوست
18 کنترل جمع کل اسناد بامبلغ در شده در حواله
19 کنترل تاریخ بافاکتور و رسید انبار از نظر تقدم و تأخیر (تاریخ درخواست باید قبل از تاریخ فاکتور و رسید انبار باشد)
20 کنترل تاریخ و شماره درخواست
21 کنترل و مطابقت شرح و مقدار اجناس با رسیدانبارو فاکتور(و بالعکس)
22 کنترل برآوردقیمت وتأمین اعتبارمبلغ برآورد شده
23 کنترل مهروامضاء ومشخصات فروشنده وخریداردرفاکتور
24 کنترل محاسبات فاکتور(جزء وکل)
25 کنترل مبلغ کل و جزءبارسیدانباروسند(وبالعکس)
26 کنترل محل تأمین اعتبار
27 کنترل باقوانین ومقررات اعم آئین نامه مالی و معاملاتی،مالیاتها،بخشنامه هاو...
28 بررسی قرردادهای عمرانی و کنترل پرداخت صورت وضعیت پیمانکاران بعدازکسرکسورات قانونی

اطلاعات پرسنل

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن مستقیم تلفن داخلی شماره اتاق
محمدسعیدخدائی رئیس اداره رسیدگی به اسناد 4283920 233 315
علی حسن صفرویسی مسئول رسیدگی به اسناد 4283920 233 315

تماس باما:

 آدرس:کرمانشاه،باغ ابریشم،دانشگاه رازی،سازمان مرکزی،طبقه سوم،واحد اداره رسیدگی به اسناد
 تلفن واحد:مستقیم 4283920 ،تلفن داخلی 233 ،نمابر 4274521
 ایمیل واحد: MOHAMAD4903@razi.ac.ir