نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اختیارات رئیس دانشگاه

اختیارات رئیس دانشگاه 

- نظارت بر حسن اجرای امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، دانشجویی، اداری و مالی، عمرانی، امور خدمات علمی و کلیه ارتباطات داخلی و بین المللی دانشگاه و هماهنگی واحدهای مختلف و پاسخگویی به مراجع ذیصلاحیت

- تعیین خط مشی اجرایی دانشگاه در قالب سیسات های علمی، آموزشی و پژوهشی

- هدایت فعالیتهای فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و عمرانی دانشگاه

- ارایه گزارش سالانه دانشگاه به هیأت امناء

- نظارت بر حسن اجرای فعالیت های جاری دانشگاه و پیگیری اشکالات و تخلفات احتمالی و ارجاع آنها به مقامات ذیصلاحیت

- مسئولیت امور مالی و اداری دانشگاه در حدود مقررات مصوب

- نصب و عزل اعضای هیأت رئیسه (با رعایت تبصره های 1 و2 ماده 4) و رؤسای دانشکده ها و مؤسسات و واحدهای وابسته و مدیران گروه های آموزشی برابر ضوابط مربوط

- اجرای مصوبات و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره شده از سوی وزارت

- تهیه و پیشنهاد سیاست ها، اهداف و خط مشی ها برای طرح در هیأت امناء

- ارائه پیشنهاد تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها به شورای دانشگاه

- ارائه پیشنهاد همکاری های علمی با سایر مؤسسات آموزشی یا پژوهشی داخلی و خارجی به شورای دانشگاه

- نمایندگی حقوقی دانشگاه نزد مراجع ذیصلاحیت

- نظارت بر امور انضباطی دانشگاه (هیأت علمی، دانشجویان، کارمندان) در چهارچوب ضوابط و مقررات

- پیشنهاد نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم (با هماهنگی هیأت رئیسه دانشگاه) برای اداره امور داخلی دانشگاه به هیأت امناء

- پیشنهاد بودجه سالانه دانشگاه (با هماهنگی هیأت رئیسه) به هیأت امناء

- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت های مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد (با هماهنگی هیأت رئیسه) به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- تلاش در جهت بهبود و روشمند کردن فعالیتها برابر ضوابط مربوط

- سایر مواردی که برابر مقررات و ضوابط برای اداره امور، جزء لاینفک وظایف رئیس دانشگاه می باشد

- تنظیم برنامه و نظارت بر امور تالارها و سالن های اجتماعات دانشگاه

- هماهنگی در تهیه مصحبه رادیویی، تلویزیونی و مطبوعاتی و نظارت بر انجام آن

- راهنمایی مراجعین و اجرای برنامه های ارتباط مستقیم مراجعان با مسئولین دانشگاه به روش های مکاتبه ای، صندوق جمع آوری نظرات و پیشنهادات، جلسات پرسش و پاسخ و....