هیات ممیزه

 

معرفی

ارتقاء اعضاء هیأت علمی یکی از برنامه های دانشگاه است که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد. این امر نه تنها سبب ارتقاء رتبه آموزشی عضو هیأت علمی می گردد بلکه باعث اعتلا و ارتقاء محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه نیز می شود. به همین منظور هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاههای واجد شرایط تشکیل گردیده است.

هیات‏ ممیزه دانشگاه رازی نیز در همین راستا و به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از سال 1385 در زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود.

کلیه فعالیت ها و اقدامات فرایند ارتقاء پس از طی مراحل ارزیابی در کمیته منتخب، در دبیرخانه هیأت ممیزه و زیر نظر دبیر هیأت انجام می گیرد که بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تعیین دبیر هیأت با پیشنهاد رئیس و رأی اعضای هیأت ممیزه صورت می گیرد.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضردارای پنج کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:

 

 1. کمیسیون علوم اجتماعی
 2. کمیسیون علوم انسانی و تربیت بدنی
 3. کمیسیون علوم پایه
 4. کمیسیون فنی مهندسی، هنر و معماری
 5. کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی

شرح وظایف هیأت ممیزه:

 اهم وظایف دبیرخانه هیأت ممیزه به شرح زیر است:

 1. بررسی پرونده های متقاضی ارتقاء اعضای هیأت علمی
 2. بررسی علمی پرونده های تبدیل وضعیت( رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) اعضای هیأت علمی
 3. بررسی احتساب سابقه خدمت (سوابق خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت)
 4. تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه
 5. برگزاری جلسات هیات ممیزه دانشگاه
 6. تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه
 7. تدوین دستور العمل ها ی لازم درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه
 8. ارتباط موثر با هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع
 9. ارسال گزارشات دوره ای به هیأت ممیزه مرکزی
 10.  برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی مطابق با دستور العمل داخلی دانشگاه
 11.  بررسی سایر موارد ارجاعی بر اساس آیین نامه های مربوط

 

افراد هیأت ممیزه

 
آیین نامه هیات ممیزه
 
 
فرم های هیأت ممیزه