هیات رئیسه

 

شرح وظایف هیأت رئیسه

- فراهم کردن زمینه های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

- بررسی و تصویب نمودارهای پیشنهادی تشکیلاتی هیأت اجرایی و اصلاحات لازم و ضروری برای اداره امور داخلی دانشگاه و پیشنهاد به هیأت امناء از طریق ریاست دانشگاه
- بررسی و ارزیابی نحوه اجرای تصمیمات مصوب و نظارت بر عملکرد واحدهای ذیربط دانشگاه
- ایجاد زمینه مردمی کردن دانشگاه به منظور تأمین نیازها و کمک به خودکفایی دانشگاه و واحدهای ذیربط
- ایجاد هماهنگی لازم بین حوزه های معاونت ها و واحدها
- بررسی آیین نامه های اداری و مالی و معاملاتی دانشگاه برای طرح در هیأت امناء و تهیه پیشنهادها، طرحها و برنامه هایی که باید در دستور کار هیأت امناء قرار گیرد
- پیشنهاد بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه برای طرح در هیأت امنای دانشگاه
- پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصتهای مطالعاتی و دوره های کوتاه مدت آموزشی و تحقیقاتی داخل و خارج که طبق ضوابط به اعضای آموزشی و پژوهشی تعلق می گیرد، از طرف ریاست دانشگاه به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری