شرح وظایف هیأت امناء

 
- تصویب آیین نامه های داخلی
- بررسی و تصویب بودجه دانشگاه که از سوی رئیس دانشگاه پیشنهاد می شود
- تصویب بودجه تفصیلی سالیانه دانشگاه
- تصویب حسابها و ترازنامه سالیانه دانشگاه
- تعیین نحوه نگهداری اموال و بررسی چگونگی نظارت و تمرکز حسابهای اموال منقول و غیرمنقول دانشگاه
- تعیین نحوه برداشت و مصرف کمکهای دریافتی مردمی، موضوع بند د ماده 27 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها
- تصویب سازمان اداری و تشکیلاتی دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط
- تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و نحوه مصرف آن
- تعیین حسابرس و خزانه دار برای دانشگاه 
- تلاش برای جلب همیاری های بخش خصوصی و عواید محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی و ساختمانی با رعایت ضوابط مربوط
- تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی که حسب مورد پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل اجراست
- پیشنهاد میزان فوق العاده های اعضای کادر هیأت علمی و غیر هیأت علمی که پس از تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی دارد
- تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشتی و درمانی در چارچوب ضوابط مصوب هیأت وزیران
- تعیین میزان پرداخت حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف و نظایر آن
- بررسی گزارش مشروح دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می گردد
- تصویب مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه که به منظور هماهنگی پس تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابلیت اجرایی می یابد
- در مواردی که موضوعی نیاز به بررسیهای کارشناسی دارد، هیأتی متشکل از اعضای هیأت امناء و کارشناسان ذیربط از وزارتخانه و دانشگاه کمیسیون دایمی هیأت امناء را تشکیل می دهند