معرفی هیأت ممیزه

معرفی هیات ممیزه

ارتقاء اعضاء هیأت علمی یکی از برنامه های دانشگاه است که بر اساس ارزیابی فعالیت های چهارگانه فرهنگی- تربیتی و اجتماعی، آموزشی، پژوهشی- فناوری و علمی- اجرایی محقق می گردد. این امر نه تنها سبب ارتقاء رتبه آموزشی عضو هیأت علمی می گردد بلکه باعث اعتلا و ارتقاء محیط آموزشی و پژوهشی در دانشگاه نیز می شود. به همین منظور هیأت ممیزه در هر یک از دانشگاههای واجد شرایط تشکیل گردیده است.

هیات‏ ممیزه دانشگاه رازی نیز در همین راستا و به منظور اجرای فرایند ارتقا مرتبه اعضای هیأت علمی از سال 1385 در زیر مجموعه حوزه ریاست دانشگاه فعالیت خود را آغاز نمود.

کلیه فعالیت ها و اقدامات فرایند ارتقاء پس از طی مراحل ارزیابی در کمیته منتخب، در دبیرخانه هیأت ممیزه و زیر نظر دبیر هیأت انجام می گیرد که بر اساس آخرین دستورالعمل های ابلاغ شده از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، تعیین دبیر هیأت با پیشنهاد رئیس و رأی اعضای هیأت ممیزه صورت می گیرد.

هیأت ممیزه دانشگاه در حال حاضردارای پنج کمیسیون تخصصی به شرح زیر می باشد:

1-     کمیسیون علوم اجتماعی

2-    کمیسیون علوم انسانی و تربیت بدنی

3-    کمیسیون علوم پایه

4-    کمیسیون فنی مهندسی، هنر و معماری

5- کمیسیون کشاورزی و دامپزشکی

 

 

شرح وظایف هیأت ممیزه

 اهم وظایف دبیرخانه هیأت ممیزه به شرح زیر است:

1- بررسی پرونده های متقاضی ارتقاء اعضای هیأت علمی

2- بررسی علمی پرونده های تبدیل وضعیت( رسمی آزمایشی به رسمی قطعی) اعضای هیأت علمی

3- بررسی احتساب سابقه خدمت (سوابق خدمت پیمانی قبل از تبدیل وضعیت)

4- تشکیل کمیسیونهای تخصصی هیات ممیزه

5- برگزاری جلسات هیات ممیزه دانشگاه

6-تنظیم صورتجلسات و دستور جلسات هیأت ممیزه

7- تدوین دستور العمل ها ی لازم درخصوص فرایند ارتقا مرتبه در سطح دانشگاه

8- ارتباط موثر با هیأت ممیزه مرکزی وزارت متبوع

9- ارسال گزارشات دوره ای به هیأت ممیزه مرکزی

10- برگزاری انتخابات اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون های تخصصی مطابق با دستور العمل داخلی دانشگاه

11- بررسی سایر موارد ارجاعی بر اساس آیین نامه های مربوط