مصوبات

پنجمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا


 

 


 
ششمین نشست عادی از دور سوم هیأت امناهفتمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا


هشتمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا

نهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا
 
دهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا

یازدهمین نشست عادی از دور سوم هیأت امنا