مسئول مرکز تحقیقات CFD

مسئول مرکز تحقیقات CFD:

  

دکتر مسعود رحیمی
استاد گروه مهندسی پتروشیمی
دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه رازی
ایمیل:   mrahimi@razi.ac.ir