شرح وظایف شورای دانشگاه

_ بررسی و تایید دوره ها و رشته های آموزشی جدید و برنامه آن برای پیشنهاد به وزارت فرهنگ و آموزش عالی
 

 _ بررسی و تایید برنامه های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی کوتاه مدت

 _ بررسی روش های همکاری با موسسات دولتی و غیر دولتی و تدوین ضوابط برای آن

 _ بررسی سالانه امکانات علمی (نیروی انسانی و تجهیزات) دانشگاه و تعیین کمبودها و طبقه بندی نیازهای علمی و اقدام برای تامین آنها

 _ برنامه ریزی پذیرش دانشجو براساس امکانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه کشور

 _ بررسی مسائلی که توسط رئیس دانشگاه در دستور کار شورا قرار می گیرد

 _ بررسی مشکلات آموزشی و پژوهشی دانشگاه و ارائه راه حل های لازم

 _ ارزیابی کلی عملکرد دانشگاه

 _ بررسی و تصویب طرح ها و برنامه های پیشنهادی شوراهای تخصصی

 _ تدوین و تصویب آیین نامه داخلی شورا و تصویب آیین نامه کمیته های داخلی شورا