دفتر ریاست

پرسنل حوزه ریاست دانشگاه

افشین فلاحی
سمت: معاون مدیر دفتر حوزه ریاست
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل:
تلفن مستقیم : 34282772
تلفن داخلی : ۲۱۲
دورنگار:

مجتبی زبردست
سمت: مسئول دفتر رییس دانشگاه
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل:m.zebardast@razi.ac.ir
تلفن مستقیم : ۳۴۲۷۴۵۰۱
تلفن داخلی : ۲۰۹
دورنگار: ۳۴۲۷۴۵۰۳

محمدسجاد خجسته
سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل: s.khojasteh@razi.ac.ir
تلفن مستقیم : ۳۴۲۷۴۵۰۲
تلفن داخلی : ۲۰۹
دورنگار: ۳۴۲۷۴۵۰۳