دفتر ریاست

پرسنل حوزه ریاست دانشگاه

افشین فلاحی
سمت: معاون مدیر دفتر حوزه ریاست
تحصیلات: کارشناسی ارشد
ایمیل:Afshin.falahi@ gmail.coo
تلفن مستقیم : 34282772
تلفن داخلی : ۲۱۲
دورنگار: 34274503

مجتبی زبردست
سمت: مسئول دفتر رییس دانشگاه
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل:m.zebardast
[at]razi.ac.ir
تلفن مستقیم : ۳۴۲۷۴۵۰۱
تلفن داخلی : ۲۰۹
دورنگار: ۳۴۲۷۴۵۰۳

محمدسجاد خجسته
سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست
تحصیلات: کارشناسی
ایمیل: s.khojasteh
[at]razi.ac.ir
تلفن مستقیم : ۳۴۲۷۴۵۰۲
تلفن داخلی : ۲۰۹
دورنگار: ۳۴۲۷۴۵۰۳